1

پرده ریه را چه نامند؟

 • A

  پیلور

 • B

  جنب

 • C

  اسفنکتر

 • D

  مننژ