1

اختلالات پلاکتی….

 • A

  انعقاد درون رگی

 • B

  فسفولیپید

 • C

  ترومبوسیتوپنی

 • D

  ویلبراند