1

میزان نرمال fbs …..

 • A

  بین 70 تا09

 • B

  بین 70 تا130

 • C

  بین 80 تا 140

 • D

  بین 70 تا 120