1

اسفیگمومانومتر چیست؟

 • A

  تب سنج

 • B

  گوشی پزشکی

 • C

  لوله پزشکی

 • D

  فشار سنج