1

اپی نفرین معروف به چیست؟

 • A

  هورمون شادی

 • B

  هورمون غم

 • C

  هورمون هیجان

 • D

  هیچکدام