1

های پرتانسیون چیست؟

 • A

  فشار خون پایین

 • B

  فشار خون بالا

 • C

  قند خون بالا

 • D

  قند خون پائین