1

پرده بین معده و دوازده را چه می نامند؟

 • A

  پیلور

 • B

  جنب

 • C

  مننژ

 • D

  میوکارد