1

میزان رضایت شما از سطح علمی پردیس دانشگاهی بین الملل حکیم‌ابن سینا چقدر است؟

 • A

  کم

 • B

  زیاد

 • C

  خیلی زیاد

 • D

  خیلی خیلی زیاد