1

پرده دور قلب را چه می نامند؟

 • A

  اندوکارد

 • B

  میوکارد

 • C

  پریکارد

 • D

  مننژ