1

تعداد گلبول های سفید در هر میکرولیتر…

 • A

  بین 4000 تا 10000

 • B

  بین 5000 تا 11000

 • C

  بین 3500 تا 8900

 • D

  بین 4000 تا 11000