1

کدام گزینه مربوط به هموگلوبینوپاتی است؟

 • A

  تالاسمی

 • B

  پرنیشیوز

 • C

  اسپرهسیتوز

 • D

  الپیتو سیتوز