1

کمبود گلبول قرمز….

 • A

  مگالوبلاستیک

 • B

  متهموگلوبینی

 • C

  داسی شکل

 • D

  پیرووات کیناز