1

اولین کشوری که در تاریخ جهان پزشک محله داشت کدام است؟

 • A

  ایران

 • B

  روسیه

 • C

  گرجستان

 • D

  انگلستان