1

کدام گزینه از تخصص های حکیم می باشد؟

 • A

  ساخت دارو و درمان بیماری

 • B

  شناخت فیزیک و بعد روحانی

 • C

  دانستن علوم کیهانی و محاسبات

 • D

  همه موارد