1

حکیم به چه معناست؟

 • A

  دانشمند

 • B

  پزشک

 • C

  داروسازی

 • D

  ستاره شناسی