1

در طب سنتی درمان ….. هر دو اهمیت دارد

 • A

  جسم و روح

 • B

  جسم و تن

 • C

  جسم و روان

 • D

  جسم و دارو