1

طبیبان در قدیم چطور درآمد کسب می کردند؟

 • A

  از دولت

 • B

  از مردم

 • C

  از خودشان

 • D

  هیچکدام