1

در علوم پزشکی اخلاق مهمتر است یا تخصص؟

 • A

  اخلاق

 • B

  تخصص

 • C

  هردو

 • D

  هیچکدام