1

نشان مار در طب در زمان کدام بیماری به وجود آمد؟

 • A

  جذام

 • B

  طاعون

 • C

  کوکولیزتلی

 • D

  آبله