1

قانون کتاب کدام دانشمند می باشد؟

 • A

  رازی

 • B

  ابن سینا

 • C

  عقیلی خراسانی

 • D

  جرجانی