1

الحاوی برای کدام دانشمند است؟

 • A

  بو علی سینا

 • B

  دیلمی تنکابنی

 • C

  زکریای رازی

 • D

  فخر رازی