1

الصیدنه فی الطب برای کیست؟

 • A

  جرجانی

 • B

  ابوریحان

 • C

  عقیلی علوی خراسانی

 • D

  اخوینی بخاری