1

تنسخ نامه اثر کیست؟

 • A

  ابن سینا

 • B

  حکیم کرمانی

 • C

  فخررازی

 • D

  محمد بن عبدالصبور التبریزی الخویی