1

مار در علوم پزشکی نشان چیست؟

 • A

  سلامت

 • B

  بیماری

 • C

  حفاظت

 • D

  هیچکدام