1

ذخیره خوارزمشاهی مطلق به کیست؟

  • A

    فضل الله همدانی

  • B

    فخر رازی

  • C

    اسماعیل گرگانی

  • D

    حکیم می سری