1

سیب در علوم پزشکی و غذایی به چه معناست؟

  • بیماری

  • سلامت

  • دارو

  • غذا