1

در بیشتر کشورهای دنیا رابطه برقرار کردن پزشک با بیمار چه حکمی دارد؟

  • جرم محسوب میشود

  • فرقی ندارد

  • مجاز است

  • هیچکدام