1

طبیب کیست؟

 • A

  کسی که علم پزشکی بداند

 • B

  کسی که علم دارو بداند

 • C

  کسی که علوم تغذیه بداند

 • D

  کسی که علم شیمی بداند