1

حکیم کیست؟

 • A

  کسی که علم طب می داند

 • B

  کسی که علوم شیمی و دارو می داند

 • C

  کسی که علوم ریاضی و ستاره شناسی می داند

 • D

  همه موارد