1

نشان بیماری در جهان کدام حیوان است؟

 • A

  مار

 • B

  موش

 • C

  گربه

 • D

  میمون