1

نشان سلامت و پزشکی در جهان در کدام کشور اولین بار به وجود آمد؟

 • A

  انگلستان

 • B

  ایران

 • C

  روسیه

 • D

  سوئیس