1

چندساعت بعداز حجامت استحمام مانعی ندارد؟

 • A

  ۱۸ساعت

 • B

  ۲۰ ساعت

 • C

  ۲۲ ساعت

 • D

  ۲۴ ساعت