1

به حجامت بین دو کتف چه حجامتی میگویند؟

 • A

  حجامت احتقان ریه

 • B

  حجامت عام

 • C

  حجامت اخدعین

 • D

  حجامت نقره