1

در کدام یک از موارد منع بادکش وجود دارد ؟

  • A

    زنان باردار

  • B

    روی محل فتق

  • C

    بادکش مستقیم روی محل ستون فقرات