1

بادکش کلیه برای درمان چه بیماری استفاده می شود؟

 • A

  درمان تکمیلی آنزیم های کبدی

 • B

  التهاب کلیه

 • C

  بیماری هپاتیت

 • D

  هر سه مورد