1

بادکش سه بند به کدام بادکش گفته میشود؟

 • A

  بادکش کمر

 • B

  بادکش ساق پا

 • C

  بادکش کتف

 • D

  بادکش کلیه