1

زمان بادکش گذاری چقدر باید باشد؟

 • A

  ۲۰ دقیقه

 • B

  ۱۵دقیقه

 • C

  ۱۰دقیقه

 • D

  بستگی به سن و مزاج دارد