1

بادکش در چه مواردی استفاده می‌شود؟

 • A

  در کاهش درد شکستگی ها

 • B

  در کم خونی ها

 • C

  در پر خونی ها

 • D

  در سوختگی ها