1

موضعی که زالو انداخته شده معمولا تا چند ساعت خون ریزی داشته باشد عادی است؟

 • A

  بین ۷تا ۱۵ساعت

 • B

  بین ۶تا ۱۲ساعت

 • C

  بین۵تا۱۰ساعت

 • D

  بین۱۰تا۲۰ساعت