1

تا چند ساعت قبل از زالو درمانی نباید داروهایی از قبیل آسپرین مصرف شود؟

 • A

  تا ۲۰ساعت

 • B

  تا۱۲ساعت

 • C

  تا۲۴ساعت

 • D

  تا۱۰ساعت