1

بعد از زالو انداختن تا چند ساعت نباید استحمام کرد؟

 • A

  تا ۲۴ساعت

 • B

  تا۲۰ساعت

 • C

  تا۴۸ساعت

 • D

  تا۱۲ساعت