1

پس از حجامت تا چند ساعت خواب ممنوع است؟

 • A

  ۵ساعت

 • B

  ۶ساعت

 • C

  ۸ساعت

 • D

  ۱۰ساعت