1

تعداد خراش در افراد بلغمی چند تا باشد بهتر است؟

 • A

  9

 • B

  12

 • C

  7

 • D

  14