1

تعداد خراش در سکته ایی ها چند تا باشد بهتر است؟

 • A

  چهارده تا بیست و یک عدد

 • B

  چهل تا صد و بیست عدد

 • C

  بیست و یک تا چهل عدد

 • D

  هفت عدد