1

چه زمانی نباید حجامت انجام بشه؟

 • A

  در زمان گرسنگی

 • B

  در زمان تشنگی

 • C

  در زمان پریودی

 • D

  هر سه مورد