1

در کدام مزاج در افراد موقع حجامت احتمال فنت بیشتر است؟

 • A

  سوداوی

 • B

  صفراوی

 • C

  دمویی

 • D

  بلغمی