1

بهترین ساعت حجامت کدام است؟

 • A

  حجامت ۸صبح تا ۴عصر

 • B

  حجامت۱۰ صبح تا ۶عصر

 • C

  حجامت ۹صبح تا ۵عصر

 • D

  حجامت ۷صبح تا ۶عصر