1

از حجامت در چه روزی باید اجتناب کرد؟

 • A

  چهارشنبه اول ماه

 • B

  سه شنبه اخر ماه

 • C

  دوشنبه آخر ماه

 • D

  پنجشنبه اول ماه