1

در چه رده سنی حجامت باید با احتیاط انجام شود ؟

 • A

  قبل از ۲سالگی بعد از ۶۰سالگی

 • B

  قبل از ۱سالگی بعد از ۴۰سالگی

 • C

  قبل از ۵سالگی و بعد از ۵۰سالگی

 • D

  قبل از۷سالگی و بعد از ۳۰سالگی