1

چند نوع زالوی طبی داریم؟

 • A

  ۷۰نوع

 • B

  ۵۰نوع

 • C

  ۱۷۰نوع

 • D

  ۶۰نوع